ពលរដ្ឋខ្មែរគួរយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននយោបាយ ឲ្យបានច្រើន ចៀសវាងដូចប្រទេសឡាវ(វីដេអូ)

បើយោងតាមខ្សែវីដេអូដែលបានបង្ហោះចែកចាយ មិនឈប់មិនឈរ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យខ្មែរបានដឹងពីល្បិចរបស់ជនបរទេសដែលព្យាយាមចង់ប្រើអំណាចគ្រប់គ្រងខ្លួន ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសខ្លួន ដោយមិនគិតសុខទុក្ខសាសន៍ដទៃនោះឡើយ ។ ដោយសារតែវិបត្តិ (អានបន្ដ)