តា នួន ជា ៖ «បើយើងមិនសម្លាប់អ្នកក្បត់ក្នុងបក្ស យើងមិនអាចបំបែកសត្រូវបានទេ ហើយក៏គ្មានកម្ពុជាមកដល់សព្វថ្ងៃដែរ»

តា នួន ជា ដែលបានស្លាប់កាលពីពេលកន្លងទៅ មានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានធ្វើការចុះផ្សាយពីបងធំទីពីរ របស់ប៉ុលពត ក្នុងនោះសារព័ត៌មាន BBC (អានបន្ដ)