ពលរដ្ឋវ័យម្នាក់ថា បក្សជួងជាបក្ស ដែលអាចជួយខ្មែរបាន តែរាងយឺតយូរបន្ដិច(អត្ថបទ)

មតិពលរដ្ឋផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំ ៖ “ពេលជួបរឿងអយុត្តិធម៌ តើអ្នកណាជួយខ្មែរ?” ពាក្យមួយឃ្លានេះមានមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញផ្សេងគ្នា មនុស្សជាច្រើនយល់ថាសង្គមមួយនេះជាសង្គមដែលមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកក្រ អ្នកលំបាក ប៉ុន្តែអ្នកមានទ្រព្យមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរំលោភបំពានផងដែរ (អានបន្ដ)