លោក ឈាង វុនប្រាប់ថា រឿងកម្មករធ្វើពុតឈឺដើម្បីបានលុយប.ស.ស លោកនិយាយតាមគេទេ

បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើសម្ដីរបស់លោក ឈាង វុន ប្រធានគណកម្មការកិច្ចការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃរដ្ឋសភា បានបកស្រាយថា (អានបន្ដ)