អ្នកដឹងទេ? គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ ៦ នាក់ និងរបួស១៣នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាអាចចាត់ទុកថាជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុត ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដែលបើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលបានចុះផ្សាយ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ដោយសារបញ្ហានេះ មានរហូតដល់ ៦ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ និងរបួសរហូតដល់ (អានបន្ដ)