ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនប្រកាសមិនគាំទ្រ នឹងការដាក់រូបវិមានឈ្នះៗ ក្នុងក្រដាសប្រាក់ខ្មែរ

ទន្ទឹមនឹងការចេញក្រដាសប្រាក់ថ្មីដែលមានសាច់ប្រាក់ ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានផ្ទុះការប្រតិកម្មផងដែរទៅលើការដាក់រូបវិមានឈ្នះៗផងដែរ ដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអាគារដែលសាងសង់ដោយវៀតណាម ស្រដៀងទៅនឹងស្ដូប ៧ មករា (អានបន្ដ)