ការយល់ឃើញរបស់ លោក ខឹម វាសនា ទៅកាន់ក្រុមអ្នករៀនវគ្គជោគជ័យ

ជាថ្មីម្ដងទៀត លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ បានរៀបរាប់នៅក្នុង Status Facebook (អានបន្ដ)