ស្ត្រីម្នាក់ខូចម៉ូតូកណ្តាលផ្លូវធំពិបាករកន្លែងចត បានតៃកុងឡានក្រុងជួយ

ស្ត្រីម្នាក់បានខូចម៉ូតូនាកណ្តាលផ្លូវដ៏ធំនាទីក្រុងមួយពិបាករកន្លែងចតណាស់ តៃកុងឡានក្រុងម្នាក់ពេលដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះហើយក៏បានឈប់ឡានដើម្បីជួយនាង ដែលតៃកុងឡាននោះបានឈប់ឡានជារនាំងដើម្បីអោយនាងអាចសស៊ែរចូលទៅរកន្លែងចតនៅគៀនបាន តៃកុងឡានក្រុងព្យាយាមធ្វើជារនាំងបើកសស៊ែរបន្តិចម្តងៗដើម្បីអោយស្ត្រីរូបនោះនាងអាចទៅរកកន្លែងចតនៅខាងគៀន តៃកុងឡានព្យាយាមស្រែកប្រាប់នាងអោយនាងចូលទៅខាងគៀនទៅព្រោះឡានរបស់គាត់បានធ្វើជារនាំងដល់នាងហើយ ពេលដែលស្ត្រីនោះបណ្តើរម៉ូតូចូលទៅដល់គៀនហើយតៃកុងឡានក៏បានបើកចេញទៅ។

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក