បើពិនិត្យស្ថានភាពចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញល្ងាចនេះ នៅតាមបណ្ដារខណ្ឌ មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងពុំសូវមានស្ទះចរាចរណ៍ដូចរាល់ដងនោះឡើយ ។ នេះបើយោងទៅតាមរូបភាព Live នៅលើប្រព័ន្ធ Camera EZECOM ។