បងស្រីម្នាក់ ថារៀនមិនបានច្រើន តែគាត់ដឹងថាគណបក្សសម្ព័ន្ធជាបក្សល្អ និងអាចជួយជាតិបាន

បងស្រីម្នាក់ដែលបានធ្វើការលើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន ខណៈធ្វើការសម្ភោធទីស្នាក់ការគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ និងលើកស្លាកគណបក្សដ៏ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ បានធ្វើការនិយាយថា គាត់ពុំបានរៀនចេះដឹងច្រើននោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាបក្សល្អ និងមានយន្ដការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបាន ។ (អានបន្ដ)